Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

"Złotówka za złotówkę" PDF Drukuj Email

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.


Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”. W myśl tej zasady, od 1 stycznia 2016 roku, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki:

1) powinny zostać przyznane w wysokości, takiej jak przysługiwałaby gdyby kryterium dochodowe nie było przekroczone;

2) powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 25 685 80 69 oraz osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (budynek C) w pok. nr 2.

Nowe rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.poz.995)