Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń wychowawczych PDF Drukuj Email

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Referent ds. świadczeń wychowawczych


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

ul. Garwolińska 16A

08-443 Sobienie-Jeziory

tel. (25) 685 80 69, fax. (25) 685 80 69

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sobieniach-Jeziorach

liczba stanowisk: 1

I . Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia lub finanse),

 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 2. wysoka kultura osobista, dobra komunikacja interpersonalna,

 3. znajomość przepisów prawa, tj., Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dziecka, ustawy o świadczeniach rodzinnych , o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o pracownikach samorządowych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 4. dyspozycyjność,

 5. wykazanie się znajomością postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,

 6. mile widziana znajomość obsługi programu SYGNITY,

 7. mile widziany staż w jednostkach pomocy społecznej,

 8. umiejętność dobrej organizacji pracy

 

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,

 2. przygotowanie decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych,

 3. sporządzanie projektów zaświadczeń z zakresu świadczeń wychowawczych,

 4. prowadzenie rejestru wniosku i decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych,

 5. obsługa programu informatycznego,

 6. sporządzanie sprawozdań,

 7. organizowanie realizacji świadczeń i koordynacja prawidłowości ich wykonania,

 8. prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

 9. przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,

 10. doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami,

 11. inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dziecka,

 12. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności na przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

VI. Warunki pracy na stanowisku

 1. zatrudnienie od 15 kwietnia 2016r. w pełnym wymiarze czasu pracy;

 2. częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 3. odpowiedzialność za pracę oraz realizację zadań,

 4. praca przy komputerze.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 5-04-2016r. do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach
ul. Garwolińska 16A
08-443 Sobienie-Jeziory

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. świadczeń wychowawczych”.

Decyduje data doręczenia dokumentów. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które w pełni spełnią wymagania formalne.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm).”

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach www.gopssobienie.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kwestionariusz osobowy

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sobieniach-Jeziorach

/-/ Hanna Krawczyk