Projekt "Szansa na pracę" - GOPS Sobienie-Jeziory

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,  specjalny zasiłek opiekuńczy oraz  świadczenie pielęgnacyjne.
 • zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.22b,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • świadczenie rodzicielskie

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Poniżej prezentujemy kompedium dotyczące rodzajów i wysokości świadczeń rodzinnych.Zasiłek rodzinny PDF Drukuj Email

Od dnia 1 listopada 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18. roku życia,

- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia


 


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Kryteria dochodowe:
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny pzysługuje w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (obecnie tj. 89 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym (w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

-dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

-osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

-osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

· rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

· ojciec dziecka jest nieznany,

· powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

· sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

-członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych PDF Drukuj Email

Świadczenia rodzinne realizują:

 1. organ właściwy,
 2. samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Więcej…
 
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych PDF Drukuj Email

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego z małżonków,
 • rodziców lub jednego z rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
Więcej…
 
Terminy składania wniosków PDF Drukuj Email
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane.
 • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego
Więcej…
 
Prawo do świadczeń przysługuje PDF Drukuj Email
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem
Więcej…
 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka PDF Drukuj Email

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez

Więcej…
 
Dodatek (...) w okresie urlopu wychowawczego PDF Drukuj Email

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,

Więcej…
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka PDF Drukuj Email

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem

Więcej…
 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej PDF Drukuj Email

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Więcej…
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka PDF Drukuj Email

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Więcej…
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania PDF Drukuj Email

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2